1. صفحه نخست
  2. فرشته

برچسب: فرشته

نگاه شرقی سبز - تولیدات تصویری
در دو ساعت چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟

در دو ساعت چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟

در دو ساعت چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟ هر دو تا سه ساعت یک بیمار لیست انتظار پیوند به دلیل نرسیدن عضو مناسب پیوندی فوت می‌کند. تیزر تبلیغی اهدای عضو با عنوان «در دو ساعت