1. صفحه نخست
  2. نگاه شرقی سبز - تولیدات تصویری

دسته بندی: نگاه شرقی سبز – تولیدات تصویری

نگاه شرقی سبز - تولیدات تصویری
من بال دارم

من بال دارم

من بال دارم   تیزر تبلیغی اهدای عضو با عنوان «من بال دارم» توسط شرکت نگاه شرقی سبز در سال 1397 به صورت رایگان تولید نموده است. این تیزر در تابستان 1397 به مدت یک

نگاه شرقی سبز - تولیدات تصویری
فرشته زندگی دیگران باشیم

فرشته زندگی دیگران باشیم

فرشته زندگی دیگران باشیم   تیزر تبلیغی اهدای عضو با عنوان «فرشته زندگی دیگران باشیم» توسط شرکت نگاه شرقی سبز در سال 1397 به صورت رایگان تولید نموده است. این تیزر در تابستان 1397 به

نگاه شرقی سبز - تولیدات تصویری
در دو ساعت چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟

در دو ساعت چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟

در دو ساعت چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟ هر دو تا سه ساعت یک بیمار لیست انتظار پیوند به دلیل نرسیدن عضو مناسب پیوندی فوت می‌کند. تیزر تبلیغی اهدای عضو با عنوان «در دو ساعت