تیم اجرایی

صاحب امتیاز

انجمن اهدای عضو ایرانیان

مدیر مسئول

دکتر کتایون نجفی‌زاده، مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان

هیئت تحریریه

سردبیر: محمدولی رضوی‌نژاد

دبیر هنری: مونا نجفی‌زاده

دبیر علمی: احسان رادی

عکاس و گرافیست: احسان عطار