محتوای فرهنگی ایران دیار نفس

تیزرهای تلویزیونی

دشت سبز امید

پازل مهربانی

جای خالی را با زندگی پر کنیم.

موشن‌گرافی زنده یا مرگ مغزی

تیزرهای "آیا می‌دانید"

شاخص اهدای عضو

لیست انتظار پیوند

مرگ مغزی

رایگان بودن فرایند اهدای عضو

ملاک تائید مرگ مغزی

تیزرهای "آیا می‌دانید" با زیرنویس

شاخص اهدای عضو

لیست انتظار پیوند

مرگ مغزی

رایگان بودن فرایند اهدای عضو

ملاک تائید مرگ مغزی

موشن‌های ایران دیار نفس - پکشات

موشن ۶ ثانیه‌ای - طرح ۱

موشن ۱۸ ثانیه‌ای - طرح ۱

موشن ۳۵ ثانیه‌ای - طرح ۱

موشن ۶ ثانیه‌ای - طرح ۲

موشن ۱۸ ثانیه‌ای - طرح ۲

موشن ۳۵ ثانیه‌ای - طرح ۲

سایر محتوا

پوستر افقی

پوستر عمودی

بیلبورد شهری - افقی

بیلبورد شهری - عمودی

بیلبورد شهری - پل عابر پیاده

پست اینستاگرام - پوستر

آیا می‌دانید - صوتی

زیرنویس تلویزیونی

آنونس رادیویی

پیش خبر ایران دیار نفس

متن شعارهای اهدای عضو